بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام از دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دکتری فلسفه و کلام اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران ، دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکتری مدرسی معارف اسلامی، گرایش مبانی نظری اسلام از دانشگاه فردوسی مشهد

4 دکتری فلسفه تطبیقی از دانشگاه قم/ استاد گروه فلسفه و حکمت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف:مطالعة حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه‌ای بود که با روش تحلیل داده‌ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائة تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم‌ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام، بررسی و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوة ضرورت یافتن آن سبک تبیین شد. یافته‌ها: تحقق سبک زندگی سیاسی، مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم‌ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت، الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی بود. علاوه بر آن، عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطة هم‌افزایی داشته باشد. همچنین سبک‌پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک، شرط نهایی برخورداری از سبک بود. نتیجه گیری: سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبکهای این ساحت از زندگی بود. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان داشت، ولی ‌ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی، در پی‌ریزی و رهبری یک انقلاب مردمی- الهی، ناشی از مقام عرفانی امام بود.
 

کلیدواژه‌ها


-     آشتیانی، سید جلال‌الدین(1370).  شرح مقدمه قیصری. تهران: امیر کبیر.
-     اردبیلی، سید عبدالغنی(1381). تقریرات فلسفه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     الگار، حامد و صدرالدین موسوی(1380). «ترکیب ابعاد سیاسی و عرفانی در شخصیت امام خمینی(س)». متین، ش ۱۲-11: ۲۰۶-193.
-     امام خمینى، روح‌الله(1372). آداب‌الصلوه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(1384). الاجتهاد و التقلید. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(1388/ب). البیع. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(۱۳۸۸/الف). تفسیر سورة حمد. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(بی‌تا). تعلیقات على شرح فصوص الحکم و مصباح الأنس. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(1387). جهاد اکبر. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(1371). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ چهارم.
-      امام خمینى، روح‌الله(1377). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ سوم.
-     امام خمینى، روح‌الله(1385). صحیفه امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ چهارم.
-     امام خمینى، روح‌الله(1363 ق). کشف‌الاسرار. [بی‌جا]: [بی‌نا].
-     امام خمینى، روح‌الله(1386). مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى.
-     امام خمینى، روح‌الله(1381). ولایت فقیه. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، چ یازدهم.
-     برزگر، ابراهیم(1389). «ساختار فهم اندیشة سیاسی اسلام». دانش سیاسی، دورة ششم، ش 12: ۷۲-43.
-     برهانی، جعفر(1387). جایگاه روحانیت در اندیشة سیاسی امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-       بشیریه، حسین(1382). عقل در سیاست: سی و پنج گفتار در فلسفه جامعه‌شناسی و توسعه سیاسی. تهران: نگاه معاصر.
-      بهار، محمدتقی(1376). سبک‌شناسی. تهران: مجید.
-     جلالی، غلامرضا(1378). «نظریة انسان کامل از عرفان ابن عربی تا عرفان امام خمینی». حوزه، ش ۹۵-94.
-     جمشیدی، محمدحسین(۱۳۸۰). نظریة عدالت. تهران: پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی.
-     جوادی آملی، عبدالله(1375). بنیان مرصوص. قم: اسراء.
-     جوادی آملی، عبدالله(1378). ولایت فقیه؛ ولایت‌ فقاهت و عدالت، قم:‌ ‌اسراء.
-     جوادی آملی، مرتضی(1381). «اسفار اربعه از دیدگاه عرفا و حکما». مجموعه مقالات همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
-     خالقی، احمد(1382). قدرت، زبان، زندگی روزمره. تهران: گام نو.
-     خامنه‌ای، سیدعلی(١٣٧٧). حدیث ولایت. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-     رجبی، محمدحسن(1377). زندگی‌نامه امام خمینی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-     سلمانیان، حسن‌علی(1390). «انسان در اندیشة امام خمینی». حکومت اسلامی، سال شانزدهم، ش 60: ۵۷-۸۴.
-     عثمان، عبدالکریم(1360). روان‌شناسى از دیدگاه غزالى و دانشمندان اسلامى. ترجمة سید محمدباقر حجتى. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.
-     عنوانی، سید حامد و همکاران(1396). «رویکرد سیستمی در تعریف سبک زندگی». معرفت فرهنگی اجتماعی، ش 33: ۱۰۰-81.
-     فاضلى، محمد(1382). مصرف و سبک زندگى. قم: صبح صادق.
-     لفتویچ، آدریان(1387). تحولات جدید در علوم سیاسی. ترجمة احمد موثقی. تهران: میزان.
-     محمدی، منوچهر(1379). «رابطة امام خمینی و مردم در انقلاب اسلامی». دانشگاه تهران، ش 47: ۱۲۹-1۵۲.
-     معافی، مهدی(1392). «تحویل انسان به شهروند». سورة اندیشه، ش ۷۱-۷۰.
-     نامدار، مظفر(1384). «امام خمینی، انقلاب اسلامی و شالوده‌شکنی سیطرة گفتمان رسمی در حوزة سیاست(3)». پانزده خرداد، ش ۴: ۴۳-۱۳.
-       Algar, Hamed & Seyed SadrodinMosavi (2001)."The Combination of Political and Mystical Dimensions in Imam Khomeini's Personality".Matin, 11-12: 193-206.
-     Ansbacher, H.L. (1967). "Life Style: A Historical and Systematic Review".Journal of Individual Psychology,23(2): 191.
-       Ardebili, Seyed Abdolghani (2002).Comments on Philosophy. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Ashtiyani, Sayyid Jalal al-Din (1991).An Exposition of Qaysari's Introduction to Fusus Al-hikam. Tehran: Amirkabir.
-       Bahar , Mohammad taghi (1997). Stylistics. Tehran: majid pub.
-       Barzegar, Ebrahim(2010)."Structure of Understanding the Islamic Political Thought".Political Knowledge, 6(12): 43-72.
-       Borhani, Jafar (2008).The Position of Clergymen in Imam Khomeini's Political Thought. Tehran: Islamic Revolution Document Center.
-       Boshirieh  , hossein (2003). Wisdom in politics. Tehran: neghahe moaser pub.
-     Cockerham, W.C.;A. Rütten &T. Abel (1997). "Conceptualizing Contemporary Health Lifestyles: Moving Beyond Weber".Sociological Quarterly,V. 38, No. 2: 321-342.
-       Fazeli, Mohammad (2003).Consumption and Lifestyle. Qom: Sobh-e Sadegh.
-       Hinde, J.R. (2000).Jacob Burckhardt and the Crisis of Modernity(Vol. 29). McGill-Queen's Press-MQUP.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (1944).The Unveiling of Secrets (Kashf al-Asrar). S.l. & S.n.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (1992).Description of Forty Hadith. 4th Edition. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (1993).Secret of Prayers. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (1998).Description of the Hadith of the Army of Reason and Ignorance. 3rd Edition. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2002).Islamic Government. 11thEdition. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2005). Al-Ejtehad va Al-Taghlid. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2006).Sahifeh-ye Imam. 4th Edition. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2007).The Lamp of Guidance into Vicegerency and Sanctity (Misbah Ul-Hidayah Ilal-Khilafah Wal-Wilayah). Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the Works of Imam Khomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2009/A).The interpretation of the Surah Al-Fatiha. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeni
-       Imam Khomeini, Rouhollah (2009/B).Al-Bayy. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeni.
-       Imam Khomeini, Rouhollah (non-dated). Comments on the Bezels of Wisdomand Mesbah Al'ons. Tehran: The Institute for Compilation and Publication of the Works of Imam Khomeni.
-       Imam Khomeini,Rouhollah (2008).Jihad of the Soul. Tehran: The Institute for Compilation and Publicationof the WorksofImamKhomeni.
-       Jalali, Gholamreza (1999). "Perfect Man from the Viewpoint of ibn Arabi and Imam Khomeini".Hawzeh, No. 94-95.
-       Jamshidi, Mohammad Hossein (2001).Theory of Justice. Tehran: Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution.
-       Javadi Amoli, Abdollah (1996).Solid Foundation. Qom: Asra.
-       Javadi Amoli, Abdollah (1999).Islamic Government.Qom: Asra.
-       Javadi Amoli, Morteza (2002)."Four Intellectual Journeys from the Perspective of Mystics and Sages".Conference on the Memorial of Sadr-ol-Mote'allehin. Tehran: Sadra Islamic Philosophy Research Institute.
-       Joseph, J. (2003).Hegemony: A Realist Analysis. Routledge.
-       Khaleghi, Ahmad (2003).Power, Language and Everyday Life. Tehran: Gam-e-no.
-       Khamenei, Seyed Ali (1998).Hadith-e Velayat. Tehran: Islamic Development Organization.
-       Lamont, M.;J. Schmalzbauer, M. Waller &D. Weber (1996). "Cultural and Moral Boundaries in the United States: Structural Position, Geographic Location, and Lifestyle Explanations".Poetics,24(1): 31-56.
-       Leftwich,Adrian (2008).New Developments in Political Science.Translated by Ahmad Movaseghi. Tehran: Mizan.
-       Moafi, Mahdi (2013)."From Manhood to Citizenship".Soore Andisheh, 70-71.
-       Mohammadi, Manoochehr (2000)."Imam Khomeini’s Relationship to People During Islamic Revolution".Tehran University, 47: 129-152.
-       Namdar, Mozafar (2005)."Imam Khomeini, the Islamic Revolution and the Decomposition of Formal Political Discourses (3)". 15 Khordad, 4: 13-43.
-       Onvani, Seyed Hamed &et.al. (2017)."A Systemic Approach in Defining the Lifestyle".Sociocultural Knowledge, 33: 81-100.
-       Othman, Abdolkarim (1981).Psychology from the Perspective of Ghazali and Muslim Scholars.Translated by Seyed Mohammad Bagher Hojjati. Tehran: Islamic Propagation Office.
-       Rajabi, Mohammad Hassan (1998).Biography of Imam Khomeini. Tehran: Document Center.
-       Salmanian, Hassanali (2011)."Man from the Perspective of Imam Khomeini".Islamic Government, 16(60): 57-84.
-       Scheys, M. (1987). "The Power of Lifestyle".Loisir et Société/Society and Leisure,10(2): 249-266.
-       Veal, A.J. (2000). Leisure and Lifestyle. A Review and Annotated Bibliography.Sydney: University of Technology, School of Leisure, Sport & Tourism.
-       Wilska, T. A. (2002). "Me–a Consumer? Consumption, Identities and Lifestyles in Today's Finland".Acta Sociologica,45(3): 195-210.