گلوگاه‌ها و عوامل مؤثر بر تولید علوم انسانی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: این تحقیق به منظور شناسایی گلوگاهها، حلقه‌ها وعناصر مهم تولید علوم انسانی اسلامی و معرفی آنها به صاحب‌نظران سامان یافته است. روش: این تحقیق از نوع آماری و میدانی و جامعۀ آماری آن اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مرتبط با رشته‌های علوم انسانی دانشگاه ارومیه و دانشگاه تبریز است. اندازه‌گیری متغیّرها در این تحقیق با مقیاس لیکرت و به صورت پرسشنامه (آلفای کرونباخ 98 درصد) انجام گرفته است. یافته‌ها: ضعیف‌ترین حلقه‌ها در مسیر حرکت به طرف علوم انسانی اسلامی، سطح راهنمایی و حلقۀ ضعیف دیگر، سطح دبیرستان است. همچنین با توجه به یافته‌های تحقیق، برخی از عناصراز اهمیت بالایی برخوردار بوده و در سطح 95 درصد اطمینان، معنادار بوده، به تقویت بیشتر نیازمندند. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که گام نخست برای اسلامی کردن علوم انسانی، اسلامی‌سازی همه‌جانبۀ پایه‌های نخست آموزش، به ویژه در مقطع راهنمایی و دبیرستان است.

کلیدواژه‌ها