بررسی موانع و مشکلات تولیدات علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علم اطلاعات و دانش‏شناسی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ؛ استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی موانع و مشکلات فعالیتهای پژوهشی و تولیدات علمی در دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه از دیدگاه اعضای هیئت علمی آن بود. روش:پژوهش حاضر، کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی با رویکرد علم‏سنجی است. جامعة پژوهش، اعضای هیئت علمی 10 گروه آموزشی دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‏ساخته با پایایی94/0 است. به منظور تعیین مقوله‏ها و رتبه‏بندی مقوله‏ها از شیوة تحلیل عاملی استفاده شد. تجزیه و تحلیل یافته‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS و AMOS انجام شد. یافته‏ها: سه عامل مهم با 04/78 درصد از واریانس کل نمره‏ها، در بالای ارزش ویژة 3 قرار گرفت و عوامل بازدارنده و مانع انجام پژوهش معرفی شدند. در موانع فردی و شخصی، ناآشنایی با راهبردهای جستجو در وب با بار عاملی 895/0؛ در موانع درون‏دانشگاهی، آزمایشگاههای تخصصی در رشته‏های موجود دانشکده با بار عاملی 836/0 و در موانع برون‏دانشگاهی، عدم چاپ مقالات در نشریات بین‏المللی به دلیل تحریم با بار عاملی 898/0، بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص دادند. نتیجه‏گیری: با شناسایی گویه‏های مهم و مرتبط با هر کدام از عوامل(فردی و شخصی، درون‏دانشگاهی و برون‏دانشگاهی) و تأیید تحلیل عاملی، سه شاخص عمدة کمبود مهارتهای فنّاورانه و پژوهشی، فقدان جایگاه پژوهشی مناسب در سطح کشور و ضعف ساختار پژوهشی در دانشگاه، به عنوان موانع و مشکلات تولیدات علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی شناسایی شدند.
 

کلیدواژه‌ها


-      اسدزاده، زهرا(1386). «میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش 18(2): 215-230.
-      بقایی، عبدالمهدی و همکاران(1378). «موانع پژوهش در علوم پزشکی از دیدگاه مسئولان پژوهشی و اعضای هیئت علمی». مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی بررسی مسائل پژوهشی کشور(ص ۱۵۴-۱۴۳). تهران.
-      پاریاد، رحمان؛ احمدرضا نصر و محمدجواد لیاقتدار(1382). «بررسی موانع ساختاری پژوهش در بین اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی علوم انسانی دانشگاههای اصفهان و منطقة غرب کشور». مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعة کشور(ص ۱۰۵-۹۳). تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‏ریزی آموزش عالی.
-      تصویری قمصری، فاطمه و محمدرضا جهان‏نما(1385). «بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی». کتابداری و اطلاع‏رسانی، ش 10(2): 107-124.
-      حسین‏پور، محمد(1391). «آسیب‏شناسی پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته‏های علوم انسانی». مطالعات معرفتی در دانشگاه آزاد اسلامی، ش 16(1): 45-64.
-      خلیلی، فرزانه و یداله رجائی(1387). «بررسی موانع و مشکلات عمدة پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر و ارائة راهکارهای مناسب». علوم مدیریت، ش 2(6): 79-98.
-       زارعی، عاطفه و علی‏اکبر فامیل روحانی(1388). «علمسنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی». فصلنامه کتاب، ش 20(4): 119-۱۳۶.
-      ستوده اصل، نعمت؛ راهب قربانی و علی رشیدی‏پور(1393). «بررسی مشکلات پژوهشی و موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان». کومش، ش 16(1): 1-7.
-      سلیمانی، محمدرضا و علی شکوهی(1387). «عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه 8)». پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، ش ۱۸-17: ۱۴۶-119.
-      ظهور، علیرضا و علیرضا فکری(1381). «موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران». فصلنامه پایش، ش 2(2): 113-120.
-      عباسپور، حسن(1381). بررسی وضعیت تولیدات اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالهای 137۹-137۵. پایان‏نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی. تهران: دانشکده مدیریت و اطلاع‏رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.
-      علمداری، علی‏کرم و اسفندیار افشون، (1382). «موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر یاسوج». ارمغان دانش، ش 8(29): 27-35.
-      فضل‏الهی، سیف‏اله(1388). «شناسایی و طبقه‏بندی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان قم». معرفت، ش 141: ۱۴۲-127.
-      کیانپور، مریم؛ پروانه بهمن زیاری، سارا آرتی و همایون ناجی(1384). «بررسی موانع پژوهش در نظام علوم پژشکی از دیدگاه مسئولان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان». نشریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ش 28: ۱۴-6.
-      محمدی، مهدی و سیف‏اله فضل‏الهی(1389). «بررسی عوامل بازدارنده مؤثر بر فعالیتهای علمی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم». کتاب ماه(کلیات)، ش 152: ۶۴-54.
-      محمدیان ساروی، محسن(1385). «راههای تقویت انگیزش و علایق پژوهشی در بین استادان دانشگاه آزاد اسلامی(مطالعه موردی واحد فیروزکوه)». مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، ش 3(4): 50-60.
-      مکی آل‏آقا، بدیع‏الزمان(1386). «بررسی عوامل بازدارنده و تسهیلکنندة پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائة راهکارهای عملی برای ارتقای سطح پژوهش در دانشگاه». نوآوری‏های مدیریت آموزشی، ش 7: 1۱0-1۰1.
-      میری غفاریان، شمسی؛ حسن نظری و مرتضی متذکر(1391). «بررسی موانع مؤثر بر فعالیتهای تحقیقاتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 89». دوماهنامه دانشگاه پرستاری و مامائی ارومیه، ش 10(6): 858-866.
-      نوروزی، عباسعلی؛ محمود ابوالقاسمی و محمد قهرمانی(1394). «بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ش 6(22): ۷۷-۱۰۸.
-      نوروزی چالکی، عبدالرضا و همکاران(1388). «پانزده سال تولید علم ایران در پایگاههای مؤسسه اطلاعات علمی ۲۰۰۷-1993». فصلنامه کتاب، ش 20(1): 175-200.
-       Abbas pour, Hassan (2002). Investigating the Status of Scientific Information Production of Guilan University of Medical Sciences Faculty Members During the Years 1996-1999. Master of Science in Library and Information Science. Tehran: Faculty of Medical Information Management, Iran University of Medical Sciences and Health Services.
-       Alamdari, Ali Karam & Esfandiar Afshoon (2003). "Obstacles to Research Activities from the Viewpoints of Academic Members of Yasuj City Universities". Armaghan Danesh, 8(29): 27-35.
-       Asadzadeh, Zahra (2007). "The Amount of Scientific Information Produced by Faculty Members of Zabol University". National Studies on Librarianship and Information Organization, 18(2): 215-230.
-       Baghaei, Abdolmahdi & et al. (1999). "Obstacles to Research in Medical Sciences from the Perspective of Research Officials and Faculty Members". In: Proceedings of the First Scientific Conference on Research Issues in Iran, P. 143-153.
-       Bennis, W. (1999). Changing Organization. New York: MC Graw- Hill.
-       Brocato, Joseph J. & Brian Mavis (2005). "The Research Productivity of Faculty in Family Medicine Departments at U.S. Medical Schools: A National Study". Academic Medicine, 80(3): 244-252.
-       Catenhusen, F. (2001). "Gene Research". Deuusehland, Magazine on Politics, Culture, Business and Science, No. 4:108-119.
-       Cohen, M.D. & S.G. Jenning (2002). "Agreement and Reproducibility of Subjective Method of Measuring Faculity Time Distribution". Academic Radiology, No. 9: 201-208.
-       Fazl Allahi, Saif Allah (2009). "Identification and Classification of Barriers to Science Production from the Viewpoints of Faculty Members of Qom University Universities". Maarefat, No. 141: 127-142.
-       Hosseinpour, Mohammad (2012). "Research Pathology of Faculty of Humanities". Epistemic Studies in Islamic Azad University, 16(1): 45-64.
-       Khalili, Farzaneh & Yadollah Rajaee (2008). "Investigating the Major Obstacles and Problems of Research at Abhar Islamic Azad University and Providing Appropriate Solutions". Management Sciences. 6(2): 79-98.
-        Kianpour, Maryam; Parvaneh Bahman Ziyari, Sara Arti & Homayoun Naji (2005). "Investigating the Barriers to Research in Medical Sciences from the Perspective of Academic Members, Faculty Members and Experts". Isfahan University of Medical Sciences Research Journal, No. 28: 6-14.
-       Kotrlik, J. & et al. (2002). "Factors Associated with Research Productivity of Agricultural Education Faculty". 28th Annual National Agricultural Education Research Conference, P. 195-206.
-       Maki Al Agha, Badiez Zamani (2007). "Investigating Factors Inhibiting and Facilitating Research in Islamic Azad University to Provide Practical Solutions to Promote Research in University". Educational Management Innovations, No.7: 101-110.
-       Miri Ghafarian, Shamsi; Hassan Nazari & Morteza Mottaker (2012). "Investigating Barriers to Research Activities from the Viewpoints of Faculty Members of Urmia University of Medical Sciences in 89". Urmia University of Nursing and Midwifery Journal. 10(6): 858-866.
-       Mohammadi, Mehdi & Seif Allah Fazl Allahi (2010). "Investigating the Deterrent Factors Affecting Scientific Activities, Researches of the Faculty Members of Islamic Azad University of Qom Branch". ketab Mah (Koliyat), No. 54: 64-152.
-       Mohammadian Saravi, Mohsen (2006). "Ways to Boost Motivation and Research Interests among Professors of Islamic Azad University". Journal of Management of Islamic Azad University of Firoozkooh, 3(4): 50-60.
-       Norouzi Chaleki, Abdolreza & et al. (2009). "Fifteen Years of Iranian Science Production in Scientific Information Institute Database 1993-2007". Faslnameh e Ketab, 20(1): 175-200.
-       Norouzi, Abbas Ali; Mahmoud Abolghasemi & Mohammad Ghahremani (2015). "Investigating Barriers to Science Production from the Viewpoints of Faculty Members of Shahid Beheshti University". A New Approach to Educational Management, 6(22): 77-108.
-       Pariyad, Rahman; Ahmad Reza Nasr & Mohammad Javad Liqatdar (2003). "Investigating the Structural Barriers to Research among Faculty Members of Humanities Departments of Isfahan University and Western Region of Iran". In: Proceedings of Higher Education and Development of the Country (P. 93-105). Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education.
-       Ryan, James C.Y. & Timothy M. Daly (2019). "Barriers to Innovation and knowledge Generation: The challenges of Conducting Business and Social Research in an Emerging Country Context". Journal of Innovation & Knowledge, 4(1): 47-54. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X1830012X
-        Soleimani, Mohammad Reza & Ali Shokouhi (2008). "Factors Influencing Scientific Production of Faculty Members of Islamic Azad University (Zone 8)". Research in Curriculum Development, No 17-18: 119-146.
-       Sotoudeh-e Asl, Nemaat; Raheb Ghorbani & Ali Rashidipour (2014). "Investigation of Research Problems and Barriers to Science Production from the Viewpoints of Faculty Members of Semnan University of Medical Sciences". Koomesh, 16(1): 1-7.
-        Tasviri Ghamsari, Fatemeh & Mohammad Reza Jahan Nama (2006). "Investigating the state of scientific production of researchers of the Institute of Engineering". Journal of Library and Information Science, 10(2): 107-124.
-       Watty, K.; S. Bellamy & C. Morely (2008). "Changes in Higher Education and Valuing the Job: The Views of Accounting in Australia". Journal of Higher Education Policy and Management, 30(2): 139-151.
-       Zarei, Atefeh & Ali Akbar Famil Rouhani (2009). "Scientometrics: Investigating the Status of Faculty Members of Islamic Azad Universities in Area Five and Identifying Their Problems in Scientific Information Production". Faslnameh-e-Ketab, 20(4): 119-136.
-       Zohour, Ali Reza & Ali Reza Fekri (2002). "Research Barriers from the Viewpoints of Faculty Members of Iran University of Medical Sciences". Payesh Quarterly, 2(2): 113-120.