دسته‌بندی موضوعی پایان‌نامه‌های تئاتر دفاع مقدس در سه دهه فعالیت دانشکده‌های هنرهای نمایشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف:‌ توان جهت‌دهی موضوعات آیندۀ پایان‌نامه‌ها در دانشکده‌های تئاتر کشور و همچنین تبیین وضعیت کنونی شاخه‌های فکری موجود در رساله‌های دانشجویی، روشنگر اهمیت و از اهداف پژوهش حاضر است. روش: این مقاله که در حیطۀ مطالعات کتابخانه‌ای قرار دارد، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به جریان‌شناسی پایان‌نامه‌های تئاتر دفاع مقدس پرداخته است. نقاط تمرکز تحقیق از لحاظ مکانی، شهرهای دارای دانشکدۀ تئاتر و از لحاظ زمانی، یک بازۀ 30 ساله از 1359 تا 1388 را در بر می‌گیرد. یافته‌ها: از جمله نتایج مطالعۀ حاضر، شناخت موضوعات و جریانها بوده که به ترتیب عبارتند از: «بررسی نمایشنامه‌نویسی»، «مطالعات تطبیقی»، «مطالعات تاریخی»، «جریان بررسی و آسیب‌شناسی جشنواره‌ها» و «تئاتردرمانی». نتیجه‌گیری: تعداد 49 پایان‌نامه در کشور در موضوع مذکور یافت شد که ضمن جریان‌یابی، نقاط آغاز، عطف و تلاقی هر کدام از جریانها، دلایل قوّت و ضعف، وضعیت کنونی و عوامل مؤثر بر هر کدام از جریانها روشن و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها