نقش کاربردی قاعدة فقهی تحذیر بر مسئولیت مدنی مربیان و بهبود عملکرد آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدهمدان،دانشگاه آزاد اسلامی،همدان،ایران

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین.ایران

3 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران

چکیده

فعالیتهای ورزشی اغلب همراه با خطرات و آسیبهای اجتناب‌ناپذیری است که گاه در آنها مربی مسئول و ضامن جبران خسارت محسوب می‌شود. لذا هر مربی‌ای با این استرس که هر آن ممکن است ضمان جبران خسارتی بر عهدة او بار شود، به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد. این استرس همواره موجب نارضایتی و فرسایش شغلی مربیان بوده، تأثیر سوء بر عملکرد مربیان دارد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائة راهکار حقوقی برای کاهش استرس شغلی بود. روش: این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافتهها: قاعدة تحذیر، رافع مسئولیت مربیان است و فرسایش شغلی آنان را کاهش می‌دهد. نتیجهگیری: آشنایی مربیان با قاعدة هشدار(تحذیر) و شرایط اعمال آن، نقش قابل توجهی در بالا بردن سطح عملکرد و رضایت شغلی مربیان و بهبود تدابیر مدیریتی آنها داشته، لذا لازم است مربیان با این قاعده آشنا شوند..

کلیدواژه‌ها


-      آذربانی، احمد و رضا کلانتری(1395). اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش. تهران: آییژ.
-        آقابابا، زهرا و پوراندخت عزیزی(۱۳۹۵). «قاعدة فقهی تحذیر و جایگاه آن در حقوق». مطالعات حقوق، ش 7: ۱۳۸-۱۲۷.
-      اسمیت، جین(1391). توانمندسازی کارکنان. ترجمة سعید باقریان. تهران: خرم.
-      اقتداری، علی‌محمد(۱۳۷۴). سازمان و مدیریت. تهران: دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی.
-      امامی، حسن(1395). قانون مدنی. تهران: اسلامی.
-      انوری، حسن(1382). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: چاپخانه مهارت.
-       پیتس، برندا و جیمز ژانگ(1394). مدیریت ورزشی جهانی. ترجمة مرتضی دوستی و همکاران. تهران: بامداد.
-      جلالی فراهانی، مجید(1394). مدیریت اماکن ورزشی. نهران: دانشگاه تهران.
-      حر عاملی، محمد بن الحسن(1423 ق). وسائل الشیعه. تهران: المکتبه الاسلامیه.
-      حلی، ابن ادریس(1430 ق). الفتاوی التحریر الحاوی السرائر. قم: نشر اسلامی.
-      خویی، سید ابوالقاسم(1425 ق). مبانی تکمله المنهاج. قم: المعارف الاسلامیه.
-      دوستی، مرتضی(1395). اصول و مبانی مدیریت در سازمانهای ورزشی. تهران: بامداد.
-      دیوس، کت و جان نیواستورم(1390). رفتار انسانی در کار. ترجمة محمدعلی طوسی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-      شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی(1433 ق). شرح لمعه دمشقیه. قم: المعارف الاسلامیه.
-       شهید ثانی، زین‌الدین بن علی عاملی(1413 ق). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: المعارف الاسلامیه.
-      شهیدی، مهدی(1392). حقوق مدنی. تهران: مجد.
-      صباح مشهدی، حمید(۱۳۸۵). «بررسی فقهی و حقوقی قاعدة تحذیر(هشدار)». دادرسی، ش 60: ۵۱-۶۹.
-      عسگری، ابراهیم و سید مهدی صالحی(1396). «بررسی مسئولیت ناشی از اخفای مضرات دارو و نقش قاعدة تحذیر». حقوق پزشکی، ش 41: ۳۳-9.
-      علیشاهی قلعه‌جوقی، ابوالفضل و محمد دانش‌نهاد(۱۳۹۷). «جایگاه قاعدة تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت». آموزههای فقه مدنی، ش 17: ۲۱۲-189.
-      فلاح، مهدی(1385). «رویکرد فقهی و حقوقی قاعدة تحذیر». معرفت، ش 106: ۵۹-46.
-      قیاسی، جلال‌الدین(1394). تسبیب در قوانین کیفری. تهران: جنگل، چ سوم.
-       کاتوزیان، ناصر(1386). حقوق مدنی: الزامهای خارج از قرارداد(ضمان قهری): مسئولیت مدنی. تهران: دانشگاه تهران.
-      کاتوزیان، ناصر(1378). «خطای ورزشی و مسئولیت ورزشی». مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، ش 43: ۵۸-37.
-      گل‌پرور، محسن؛ زهرا واثقی و زهرا جوادیان(1390). «الگوهای ساختاری رابطة استرس شغلی و فرسودگی جانی با رفتارهای مثبت و منفی: شواهدی نوین و گسترده از رویکرد ایرانی استرس- نامتعادلی- جبران». یافتههای نو در روانشناسی، دورة ششم، ش 19: ۱۸-7.
-      محقق حلّی، جعفربن حسن(۱۴29 ق). شرایع الاسلام فی المسائل الحلال و الحرام. تهران: استقلال.
-       محقق داماد، سید مصطفی(1371). «قاعدة تحذیر: نقش هشدار در رفع مسئولیت». مجله حقوقی دادگستری، ش 5: ۲۷-9.
-      محقق داماد، سید مصطفی(1394). قواعد فقه. قم: علوم اسلامی.
-      مکارم شیرازی، ناصر(1394). استفتائات جدید. قم: مدرسة امام علی(ع).
-      مفید، محمد بن محمد(1433 ق). المقنعه. قم: اسلامی.
-      مقیمی، سید محمد(1383). سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی. تهران: ترمه.
-      موسوی بجنوردی، سید محمد(۱۳94). قواعد فقهیه. تهران: مجد، چ دوم.
-      نجفی، محمدحسن بن باقر(1428 ق). جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. تهران: آل البیت لاحیاء التراث.
-      وتن، دیوید، ای. و کیم اس. کمرون(1391). تواناسازی و تفویض اختیار. ترجمة بدرالدین اورعی یزدانی. تهران: مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیریت.
-       French, J.R.D. & R.D. Caplan (1973). Organizational Stress in Individual Strain. New York, AMA .Com. P 30-65.
-       Layne, C.M. (2001). The Relatiohship of Occupational Stress, Psychological Strain, and Coping Resources to the Turnover Intentions of Rehabilitation Counselors. Doctoral Dissertation in Counselor Education. Virginia Polytechnic Institute and State University.
-           Santiago, D. Cynicism (2003). "Job Dissatisfaction: Negative Effects of Internal Stress on Police Performance". School of Police Staff and Command, 19: 1-24.
-       Azarbani, Ahmad & Reza Kalantari (2016). Principles and Principles of Physical Education and Sport. Tehran: Ayiej Publishing.
-           Anvari, Hassan (2003). The Great Speech Culture. Tehran: Skills Printing House.
-           Asgari, Ebrahim & Seyyed Mahdi Salehi (2017). "Assessing Liability for Drug Harm and the Role of the Rule of Tahzir". Medical Law Journal, 41: 9-33.
-       Davos, Jacket & Jhon Newstorm (2011). Human Behavior at Work. Translated by Mohammad Ali Tusi. Tehran: Center for Public Administration Training.
-       Dosti, Morteza (2016). The Basics of Management in Sport Organizations. Tehran: Bamdad Publications.
-       Emami, Hassan (2016). Civil Law. Tehran: Islamic Publications.
-       Eqtedary, Ali Mohammad (1995). Organization and Management. Faculty of Administrative Sciences and Business Management Publications.
-       Fallah, Mehdi (2006). "The Jurisprudential and Legal Approach of the Tahzir Rule". Ma'araft Quarterly, 106: 46-59.
-       Helley, Ibn Idris (2011). Al-Fawtawi al-Tahrir al-Hawi al-Sarraer. Qom: Institute of Islamic Publication.
-       Jalali Farahani, Majid (2015). Sports Facilities Management. University of Tehran Publications.
-       Katouzian, Nasser (2007). Civil Rights: Out of Contract Requirements (Forced Guarantee): Civil Liability. Tehran University Press & Publishing Institute.
-       Katouzian, Nasser (1999). "Sport Error and Sport Responsibility". Journal of Faculty of Law and Political Science (Tehran University), 43: 37-58.
-       Khoi, Sayyid Abulqasim (1425 AH). Foundations of al-Menahaj's Supplement. Qom: Institute of Islamic Encyclopedia.
-       Makarem Shirazi, Nasser (2015). New Estefatahat. Qom: Imam Ali School Publications.
-       Mofid, Mohammad ibn Mohammad (1433 AH). Al-Maqnama. Qom: Islamic Publications.
-       Moghimi, Seyed Mohammad (2004). Organization and Management of Research Approach. Cashmere Publishing.
-       Mohaghegh Damad, S. Mostafa (2015). Rules of Jurisprudence. Qom: Islamic Sciences Publications.
-       Mohaghegh Damad, S. Mostafa (1992). "The Rule of Tazir: The Role of Alert in Disclaimer". Legal Journal of Justice, No. 5: 9-27.
-       Mohaghegh Halley, Ja'far ibn Hassan (1429 AH). The Sharia of al-Islam fi al-Masa'il al-Halal and al-Haram. Tehran: Esteghlal Publication.
-       Najafi, Mohammad Hassan ibn Baqir (1423 AH). Jawadar-ul-Kallam fi Description of the Sharia of al-Islam. Tehran: Al al-Beyt.
-       Pitts, Brenda & James Zhang (2015). Global Sport Management. Translated by Morteza Doosti & Others. Tehran: Bamdad Publications.
-       Qiasi, Jalaluddin (2015). Adoption of the Third Penal Code. Tehran: Jungle Publications.
-       Sabah Mashhadi, Hamid (2006). "Jurisprudence and Jurisprudence Study of the Rule of Warning". The Quarterly Review, No. 60: 51-69.
-       Shahid Thani, Zayn al-Din bin Ali Amoli (1413 AH). Maskalat al-Fallam al-Anikih Shariah al-Islam. Qom: Al-Islam Encyclopedia.
-       Shahid Thani, Zayn al-Din bin Ali Amoli (1433 AH). Description of Damascus Lama. Qom: Al-Islam Encyclopedia.
-       Shahidi, Mehdi (2013). Civil Rights. Tehran: Majd Publications.
-       Smith, Jane (2012). Empowering Employees. Translated by Saeed Bagherian. Tehran: Khorram Publications.
-       Watten, David E. & Kim S. Cameron (2012). Empowerment and Delegation. Translated by Badr al-Din Orai Yazdani. Tehran: Institute for Management Research and Training.