تحلیل آماری پایان‌نامه‌های بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت در ۸۰ سال اخیر (13۱۷-13۹۹)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادب فارسی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دکترای مدرسی معارف اسلامی(گرایش اخلاق اسلامی)، وعضو مرکز پژوهشهای بین رشته‌ای معارف اسلامی و علوم سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 دکترای تخصصی آمار زیستی، دانشیار گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

هدف: نوشتار حاضر در پی نشان دادن میزان اهتمام دانشگاهیان به پژوهشهای میان‌رشتگی و فرارشتگی به عنوان الگویی نوین برای دستیابی به راه حلی فراگیر و گره‌گشا در معضلات حل‌ناشدة ملی و فراملی و نیز مقایسة دانشگاهها و رشته‌های گوناگون در دست‌کم ۸۰ سال اخیر بوده است. روش: پژوهش پیش رو از نوع تحلیلی- استنادی است. یافته‌ها و نتایج: با وجود توجه دنیای علم به مباحث میان‌رشتگی، این مقوله- به ویژه در حوزة معارف اسلامی و علوم سلامت- در بین دانشگاهیان این سرزمین به عنوان مهم‌ترین متولیان امر دانش و پژوهش جاگیر نشده است و این کم‌توجهی در دانشگاهیان غیر دولتی ملموس‌تر است. طبق آمار موجود، توجه دانش‌آموختگان الهیات و معارف اسلامی به مسئلة سلامت روان در قیاس با دانش‌آموختگان علوم سلامت بیشتر بوده است که می‌توان دریافت بحث روان یا نفس(با قدری تساهل) بیشترین محل کار را در پژوهشهای میان‌رشته‌ای علوم دین و سلامت دارد. کم‌توجهی دانشگاهیان علوم سلامت به مسئلة «روان» مطابق آمار موجود نیز جای درنگ دارد؛ به ویژه که امروزه ثابت شده حتی ریشة بسیاری از بیماری‌های جسمی در کم‌توجهی به مسئلة سلامت روان است.
 

کلیدواژه‌ها


-      آزادی احمدآبادی، قاسم و حمزه‌علی نورمحمدی(1397). مطالعات میان‌رشته‌ای، سنجش تحلیل شاخصها و رویکردها. تهران: کتابدار.
-      آسمانی، امید و همکاران(1399). پایان یا آغاز: راهنمای بالینی مراقبت معنوی از بیماران پایان حیات. تهران: چشمة حکمت.
-      احمدوند، شجاع و سمیه محمدی(1392). «چهار روایت در فهم معنای مطالعات میان‌رشته‌ای». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة ششم، ش ۱(پیاپی ۲۱): ۳۱-۵۳.
-       افتخاری، علی(1388). «علوم بین رشته‌ای در آموزش عالی». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ش ۲: 83-65.
-      ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران)(۱۳۹۷). «دانشگاههای ایران به روایت آمار و ارقام». سرویس علمی و دانشگاهی، 09/03/1397، کد خبر: ۹۷۰۳۰۸۰۴۲۶۸.
-      بارت، رولان(1373). «از اثر تا متن». ترجمة مراد فرهادپور. ارغنون، سال اول، ش ۴.
-      پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران. پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات، فنّاوری: ایرانداک.
-      حامیانی، دکتر ابراهیم، مبانی، اصول و روشهای آینده پژوهی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1390، چاپ دوم 1396.
-      خورسندی طاسکوه، علی(1387). گفتمان میان‌رشته‌ای دانش: مبانی نظری، گونه‌شناسی و خط‌مشی‌هایی برای عمل در آموزش عالی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-      دالوندی، اصغر؛ سید باقر محمدسادات، حمیدرضا خانکه و همکاران(۱۳۹۱). «تبیین سبک زندگی سلامت‌محور مبتنی بر فرهنگ اسلامی». تحقیقات کیفی در علوم سلامت، ۳۴۳-۳۳۲.
-      درزی، قاسم(1398). «تاریخ انگارة میان‌رشتگی؛ گذار از نگاه آرمان‌گرایانه و مبتنی بر تلفیق دانش به رویکرد عمل‌گرایانه و مبتنی بر حل مسئله». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة یازدهم، ش 4: 32-1.
-      رادیو گفتگو(۱۳۹۷). «برنامة گفتگوی علمی». پایگاه اینترنتی، 23/03/1397: ساعت 12:15.
-      رحمدل، غلامرضا و سهیلا فرهنگی(1387). «پژوهشهای میان‌رشته‌ای در مطالعات ادب فارسی». پژوهشهای ادبی، سال پنجم، ش 21: 44-23.
-      رهادوست، بهار(1382).«رویکرد بین رشته‌ای و مطالعات ادبی». زیباشناخت، ش ۹: 201-195.
-      شاه‌آبادی، محمدمهدی و علی‌اصغر پورعزت(1395). «کاربست رویکرد میان‌رشته‌ای در مسئلة تحول علوم انسانی: بازخوانی تاریخ نهضت ترجمه در تمدن اسلامی در زمینة خط مشی‌گذاری عمومی». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة هشتم، ش 3(پیاپی 31): ۱-37.
-      شیروانی ناغانی، مسلم، محمدرحیم عیوضی و حاکم قاسمی(1396). «چیستی و چرایی مفهوم میان‌رشته‌ای آینده‌نگاری راهبردی در فرارشتة آینده‌پژوهی». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة نهم، ش 3(پیاپی 35): ۱-24.
-      طاهری دمنه، محسن و زهرا حیدری دارانی(1398). «ضرورت و امکان‌پذیری میان‌رشتگی در آموزشهای پیش از دانشگاه؛ کولاژی از آیندة مدرسه». مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، دورة یازدهم، ش 4(پیاپی 44): ۶۹-99.
-      طباطبایی، شیما(1394). «ضرورت آیندهپژوهی در نظام آموزش پزشکی و سلامت کشور». گامهای توسعه در آموزش پزشکی، دورة دوازدهم، ش 2: 435-4۳3.
-      فرامرز قراملکی، احد(1383). اصول و فنون پژوهش در گسترة دینپژوهی. قم: حوزه علمیه.
-      مورن، ادگار(1379). درآمدی بر اندیشة پیچیده. ترجمة افشین جهاندیده. تهران: نی.
-      وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فنّاوری. پایگاه اینترنتی بانک اطلاعاتی پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور.
-       Ahmadvand, Shoja & Somaye Hamidi (2013). "Four Narratives in Understanding the Meaning of Interdisciplinary Studies". Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 6, No. 1: 31-53.
-       Asmani, Omid & et al. (2020). End or Beginning: A Clinical Guide for Spiritual Care of End-of-Life Patients. Tehran: Cheshmeh Hekmat Publications.
-       Azadi Ahmadabadi, Ghasem & Hamzehali Noormohammadi (2018). Interdisciplinary Studies, Measuring Analysis of Indicators and Approaches. Tehran: Librarian Publishing.
-       Bart, Roland (1995). "From Work to Text". Translated by Morad Farhadpour. Arghanoon Publishing, Fourth year.
-       Dalvandi, Asghar; S.B. Mohammad Sadat, H.R. Khankeh & Others (2012). "Explaining a Health-Oriented Lifestyle Based on Islamic Culture". Journal of Qualitative Research in Health Sciences, P. 332-343.
-       Darzi, Qasem (2019). "History of Interdisciplinary Idea. Transition from an Idealistic and Based on Knowledge Integration to a Pragmatic Approach Based on Problem Solving". Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 11, No. 4: 1-32.
-       Darzi, Qasem; Ahad Faramarz Gharamaleki & Mansour Pahlavan (2013). "Typology of Interdisciplinary Studies in the Holy Quran". Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 5, No. 4 (20 in a row): 73-102.
-       Eftekhari, Ali (2009). "Interdisciplinary Sciences in Higher Education". Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, No. 2: 65-83.
-       Faramarz Gharamaleki, Ahad (2004). Principles and Techniques of Research in the Field of Religious Studies. Qom: Seminary.
-       Iranian Students News Agency (ISNA) (2018). Iranian Universities According to Statistics.
-       Khorsandi Taskooh, Ali (2008). Interdisciplinary Discourse of Knowledge: Theoretical Foundations, Typology and Guidelines for Practice in Higher Education. Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies.
-       Moran, Edgar (2000). An Introduction to Complex Thought. Translated by Afshin Jahandideh. Tehran: Ney Publishing.
-       Radio Goftogoo Website (2018). Scientific Dialogue Program.
-       Rahadoust, Bahar (2003). "Interdisciplinary Approach and Literary Studies". Ziba Shenakht Quarterly, No. 9: 195-201.
-       Rahmdel, Gholamreza & Soheila Farhangi (2008). "Interdisciplinary Research in Persian Literature Studies". Quarterly Journal of Literary Research, Fifth Year, No. 21: 23-44.
-       Shahabadi, Mohammad Mehdi & Ali Asghar Pourezat (2016). "Application of Interdisciplinary Approach to the Evolution of Humanities: A Review of the History of the Translation Movement in Islamic Civilization in the Field of Public Policy". Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Vol. 8, 3(31): 1-37.
-       Shirvani Naghani, Muslim; Mohammad Rahim Eivazi & Hakim Ghasemi (2017). "What and Why the Interdisciplinary Concept of Strategic Futurism in the Field of Futurology". Interdisciplinary Studies in Humanities- Vol. 9, No. 3(35 Consecutive): 1-24.
-       Taheri Demneh, Mohsen & Zahra Heidari Darani (2019). "Necessity and Feasibility of Interdisciplinary Education in Pre-University Education; Collage from the Future of School". Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, Eleventh Edition, No. 4(44th consecutive): 69-99.
-       Tabatabai, Shima (2015). "The Necessity of Future Studies in the Medical Education and Health System". Journal of Developmental Steps in Medical Education, Vol. 12, No. 2: 433-435.
-       Website of the Database of Medical Sciences Theses of the Country, Ministry of Health., Treatment and Medical Education, Deputy of Research and Technology
-       Website of the Ministry of Science- Research, Technology, Research
-       Institute of Information Science and Technology of Iran (Irandak)