دوره و شماره: دوره 23، شماره 81، زمستان 1398، صفحه 579-821 
7. بررسی شبهات حدیثی منتقدان حدیث شیعه در ایران معاصر

صفحه 707-722

شهرام داراب‌پور؛ مهدی مهریزی؛ سید محمدعلی ایازی