دوره و شماره: دوره 25، شماره 88، پاییز 1400، صفحه 641-947 
7. برساخت هویت ملی در میان دانشجویان دکتری

صفحه 753-766

10.22034/ksiu.2021.1124

ساعده مصباحی مقدم؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ عالیه شکربیگی