دوره و شماره: دوره 25، شماره 89، زمستان 1400، صفحه 963-1231 
3. بررسی قاعدۀ فقهی عدالت در ارزشیابی آموزشی (با تأکید بر آموزش عالی)

صفحه 983-1002

10.22034/ksiu.2022.1182

محسن داودآبادی فراهانی؛ مهدی رعایائی؛ مجید طرقی اردکانی


6. نظام انضباط فکری در قرآن کریم و کاربست آن در دانشگاه اسلامی

صفحه 1037-1056

10.22034/ksiu.2022.1185

فاطمه سیفعلی‌ئی؛ سهراب مروتی؛ سید محمدرضا حسینی‌نیا


14. نقد تأثیر تصوّف بر آداب «استاد و شاگرد» در کتب تعلیم و تربیت اسلامی قرون میانه(4 تا 7 ق)

صفحه 1189-1200

10.22034/ksiu.2022.1193

سید محمدرضا حسینی؛ محمدطاهر یعقوبی؛ سید حسن قریشی کرین؛ محمدامین میکائیلی