دوره و شماره: دوره 17، شماره 57، زمستان 1392، صفحه 573-710 
3. بررسی ناسازگاری علوم انسانی جدید با ساختارهای اجتماعی در جامعۀ ایران

صفحه 617-636

علی حسین حسین زاده؛ عبدالرضا نواح؛ محمد علی مبینی


4. دانش‌پژوهی: ارزشی افزوده یا کاسته‌ در تربیت عالی؟

صفحه 637-656

فرشته آل حسینی؛ سید مهدی سجادی


6. شاخصه‌های کرسی آزاد اندیشی از منظر قرآن

صفحه 679-696

سید محمد مرتضوی؛ سید جواد خاتمی؛ سیده سمیه خاتمی