دوره و شماره: دوره 16، شماره 53، زمستان 1391، صفحه 573-767 
5. بررسی مبانی انسان‌شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی

صفحه 661-680

اسماعیل مزروعی؛ سید عبدالجابر قدرتیان کاشان