دوره و شماره: دوره 19، شماره 65، زمستان 1394، صفحه 449-590 
1. نظریه‌پردازی و اسلامی‌سازی نظریه‌های علوم انسانی

صفحه 455-472

محمدحسین جمشیدی؛ علی شیرخانی؛ داود سبزی


4. گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی؛ رهیافتی نو به سازمان کرامت‌مدار

صفحه 505-528

حسین افخمی روحانی؛ علی شیرازی؛ سعید مرتضوی؛ جهانگیر مسعودی؛ میثم لطیفی