دوره و شماره: دوره 20، شماره 69، زمستان 1395، صفحه 469-631 
6. مناشی و بنیادهای فلسفی فرهنگ از منظر حکمت متعالیه

صفحه 563-582

علی جوادی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ عبدالحسین کلانتری