دوره و شماره: دوره 18، شماره 61، زمستان 1393، صفحه 497-672