درباره نشریه

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی طبق نامه 3/195771 مورخ 1391/10/06 "کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور"، در جلسه 1391/04/21 به دریافت درجه "علمی-پژوهشی" نایل شده است.