اهداف و چشم انداز

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامیدر راستای به فعلیت رساندن منویات و مطالبات حضرت امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری در خصوص اسلامی‌سازی دانشگاهها اهداف ذیل را پیگیری خواهد کرد:

1. نقد و ارزیابی، نظریه‌ها و روش علوم انسانی موجود با رویکرد اسلامی

2. آسیب‌شناسی وضعیت موجود معرفت در دانشگاهها و ارائة راهکار برای رفع آسیبها.

3. بررسی و ارائه فلسفه علوم؛

4. تولید متون و ارائه نظریه‌های جدید مبتنی بر آموزه‌های اسلامی در حوزه علوم انسانی

چشم انداز مجله

1-نمایه سازی مجله در پایگاه های معتبر بین المللی

2-ارتقاء جایگاه پژوهش در  امر  دانش و تربیت مبتنی  آموزه های اسلامی

3-بسط نظریه پردازی در علوم انسانی و  دانشگاهی مبتنی بر تربیت دینی