راهنمای نویسندگان

شیوه‌نامه مقالات ارسالی

الف)               شرایط علمی مقاله:

  • لازم است مقاله بر حول یک مسأله خاص علمی در حوزه فعالیت فصلنامه متمرکز شده و در آغاز مقاله آن مسأله به روشنی بیان شود.
  • ·         ساختار مقالات پژوهشی

1-      چکیده 2- مقدمه 3- ‌روش و ابزار 4- یافته ها  5-  بحث و نتیجه گیری ‌6- پیشنهادات و محدودیت ها 7- منابع

  • مقدمه حاوی : بیان مسئله،‌پیشینه،‌چارچوب نظری، هدف و فرضیه ها بدون تیتر و بطور ضمنی؛
  • ·         ساختار مقالات پژوهشی: (کیفی و مروری)

1-چکیده 2- مقدمه 3- بیان مسئله ‌4- ‌روش و ابزار 5- یافته ها 6-  بحث و نتیجه گیری ‌7- پیشنهادات و محدودیت ها 8- منابع

  • چکیده در 150 کلمه حاوی: هدف ،‌روش،‌یافته ها ،‌نتیجه گیری،‌واژگان کلیدی؛ 
  • حتی المقدور‌از ارجاع مستقیم و نقل قول استفاده نشود.
  • از منابع جدید(حداکثر 4 سال اخیر) استفاده شود.

 

ب) شیوه تنظیم متن:

به منظور رعایت هماهنگی لازم در فصلنامه لازم است در نگارش متن بر اساس الگوی زیر عمل شود:

  • حجم مقاله بیشتر از 15 صفحه نباشد. (قلم Bzar،‌فونت 15،‌ صفحات 20 سطری).
  • در صفحه نخست باید عنوان دقیق مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان با رتبه علمی،آدرس و ایمیل قید شود.
  • برگردان لاتین اسامی و مفاهیم مهم و همچنین توضیحات ضروری در زیرنویس آورده شود.

 

ج-نحوه ارجاع و ماخذ نویسی

منبع دهی داخل متن بصورت APA باشد

در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع مورد استفادة فارسی ـ عربی و لاتین، جداگانه به صورت زیر ارائه شود:

کتاب تالیفی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان (پررنگ)، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ (از دوم به بعد).

کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان (پررنگ)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ (از دوم به بعد).

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال، «عنوان» (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مترجم: نام نشریه (پررنگ)، فصل ، شماره و شماره صفحه.

منابع اینترنی:نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار ، عنوان(پر رنگ)، ذکر اصطلاح آنلاین، آدرس کامل اینترنتی اثر

 

توجه:میانگین بازه زمانی فرآیند داوری مقاله سه الی شش ماه می باشد.

 

هزینه انتشار مقاله  :   هزینه داوری و انتشار مقاله در این نشریه 450.000 تومان(چهارصدو پنجاه هزارتومان) می باشد که مسئول مکاتبه کننده مقاله بایستی  بعد از اتمام داوری و قبل از انتشار  به حساب جاری شماره   9230192778 نزد بانک ملت به نام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها  واریز نمایید و اسکن (تصویر خوانا) فیش واریزی را تحت عنوان رسید پرداخت در سامانه الصاق نمایید و دوباره  ارسال نمایند