اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

chavooshi313yahoo.com

سردبیر

حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر جواد اژه ای

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

javadejeiut.ac.ir

دکتر رضا برنجکار

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

berenjkarut.ac.ir

دکتر عبدالحسین خسروپناه

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

دکتر نیکزاد عیسی زاده

علوم قرآنی،حدیث وطب دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران-مرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب

nikzadiesazadehgmail.com

رضا فیروزی

فلسفه استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارومیه

dr.firuzigmail.com

دکتر محمد محمدرضایی

استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

mmrezaiut.ac.ir

دکتر حسن ملکی

استاد گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات علمی معین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

malaki_cuyahoo.com