داوران

#

نام

نام خانوادگی

 

پست الکترونیکی

1

سید نصرالله

ابراهیمی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

snebrahimi@yahoo.com

2

علی

آدمی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

aliadami2002@yahoo.com

3

دکتر

آذربایجانی

استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejani110@yahoo.com

4

محسن

اسماعیلی

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

esmaeili1344@yahoo.com

5

شهین

اعوانی

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

shaawani@gmx.de

6

غلامرضا

بهروزی لک

استاد گروه مطالعات سیاسی دانشگاه باقر العلوم ع

behroozlak@gmail.com

7

دکتر

بوذری نژاد

دانشیار دانشکده  علوم اجتماعی دانشگاه تهران

y_bouzarinejad@ut.ac.ir

8

عباس

پسندیده

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث قم

pasandide@hadith.ir

9

دکتر

جمشیدی ها

استاددانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

gjamshidi@ut.ac.ir

10

غلامرضا

جندقی

استاد دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

jandaghi@ut.ac.ir

11

دکتر

حسنی

دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hrhasani@rihu.ac.ir

12

دکتر

حمیدزاده

استادیار دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران

nhanaei@yahoo.com

13

امیرحسین

خداپرست

 عضو هیات علمی مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران

khodaparast.amir@gmail.com

14

عبدالحسین

خسروپناه

استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

khosropanahdezfuli@gmail.com

15

محمد

داودی

دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mdavoudi@rihu.ac.ir

16

دکتر

دهشیری

استادیاردانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

mohammadreza_dehshiri@yahoo.com

17

خانم دکتر ملیحه

راجی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی

radji@ihcs.ac.ir

18

ابوذر

رجبی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

abuzar_rajabi@yahoo.com

19

داود

رنجبران

دانشیار علوم نظری و مطالعات عالی هنر

davodranjbaran@yahoo.com

20

دکتر

رودگر

دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345@yahoo.com

21

دکتر

سادات کیائی

 

sadatkiaei@gmail.com

22

روح الله

شاطری

 استادیار گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

shateri39@gmail.com

23

فاطمه

شاکرین

دکتری مدرسی معارف،دانشگاه معارف اسلامی

shakerin.f@gmail.com

24

محمدحسن

شیخ الاسلامی

مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه

sheikholeslami@sir.ac.ir

25

رضا

شکوهی زاده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rshokoohizadeh@ut.ac.ir

26

مهدی

عبداللهی

 استادیار گروه فلسفه اسلامی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

mabd1357@gmail.com

27

خداخواست

عرب صالحی

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

salehnasrabad@yahoo.com

28

دکتر

عیسی زاده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

nikzadiesazadeh@gmail.com

29

رمضان

علی تبار

دانشیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

tabar1579@yahoo.com

30

مهدی

علیزاده

پژوهشکده اخلاق و معنویت، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

alizadeh111@gmail.com

31

محمدتقی

فعالی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، واحد علوم و تحقیقات عالی تهران

m.faali@yahoo.com

32

دکتر

کاویانی

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

m_kavyani@rihu.ac.ir

33

روح الله

کریمی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

roohollahkarimi@ut.ac.ir

34

دکتر

گرامی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

gerami@maaref.ac.ir

35

دکتر جعفر

محرمی

 

arashmoharami@gmail.com

36

عبداله

محمدی

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

abmohammadi379@gmail.com

37

حبیب

محمدنژاد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

chavooshi313@yahoo.com

38

سید حسین

میرمعزی

دانشیار گروه اخلاق و تربیت دانشگاه باقرالعلوم

h.mirmoez@gmail.com

39

مسعود

معینی پور

دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

moeini_masood@yahoo.com

40

سیدمحمدتقی

موحد ابطحی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

smtmabtahi@gmail.com

41

سید رضا

مودب

عضو هیات علمی دانشگاه قم

sr-moaddab@qom.ac.ir

42

سید فضل الله

موسوی

استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

sfmoosavi12@gmail.com

43

عبدالحمید

نقره کار

دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاهعلم و صنعت ایران، تهران، ایران 

noghre@iust.ac.ir

44

خانم دکتر مهرنوش

هدایتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

mehrnooshhedayati@yahoo.com

45

محمد

هدایتی

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

m.hedayati1348@gmail.com

46

دکتر

هدایت نیا

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hedayat47@gmail.com